12.11.07

Bus. Jaipur. Rajasthan


A bus leaving Jaipur